Vsebina in cilji 72-urne delavnice permakulturnega načrtovanja

VSEBINSKI SKLOPI 

 

Običajno dnevno obdelamo 4 vsebinske sklope (vsak traja približno uro in pol), razpored tem pa prilagajamo glede na dinamiko skupine in razpoložljivost učiteljev.
V skladu z mednarodnimi standardi, mora tečaj obsegati vsaj 72-ur, za prejem PDC certifikata (osnova za vsaj 2-letno delo na diplomi) pa je potrebna 90% prisotnost.


1    Uvod
2    Etični principi
3    Osnove ekologije
4    Metode načrtovanja, področja in sektorji
5    Branje zemljevida
6    Klimatske razmere
7    Mikroklime
8    Etično investiranje
9    Upravljanje vode doma
10    Skupno upravljanje z vodo
11    Tla
12    Tla - praktično delo
13    Zemeljska dela
14    Rastline
15    Gozdovi
16    Protivetrne zaščite
17    Vzorci v naravi
18    Področje 0 – umeščanje in gradnja doma
19    Področje I – družinski vrt, intenzivne površine za pridelavo hrane
20    Področje II – gozdni vrt
21    Področje II - gozdni vrt in male živali
22    Področje III - polja in velike živali
23    Področje IV - gospodarjenje z gozdom
24    Področje V - naravno nasledstvo brez človeških posegov
25    Analiza zemljišča (praktično)
26    Ekologija "plevelov"
27    Divjad
28    Integrirana skrb za škodljivce
29    Prihodki na površino
30    Gojenje vodnih površin
31    Načrtovanje za katastrofe
32    Svetovna klimatska območja
33    Grafično oblikovanje
34    Bioregije
35    Etika in dostop do zemlje
36    Nevidna permakultura
37    Urbana permakultura
38    Tranzicija v družbo omejenih virov
39    Praktično načrtovanje po skupinah
40    Predstavitev skupinskih načrtov


CILJI

Cilji so bili zapisani s pomočjo članov Permakulturnega Inšitituta Avstralije ob sodelovanju drugih skupin in posameznikov. Predstavlja delovni model za učitelje, ki želijo voditi 72-urni tečaj permakulturnega načrtovanja (Permaculture Design Course).

Cilji zapisani v ležečem slogu so izbirni in jih učitelj vključuje glede na potrebe udeležencev.

 

PERMAKULTURNO NAČRTOVANJE

 - pojasniti razloge za oblikovanje in delovanje permakulturnega načrta

- pojasniti sosledje dogodkov pri oblikovanju permakultunega načrta in okoliščine ki lahko to sosledje spremenijo

- poskušati različne materijale in postopke pri načrtovanju in uporabi

- razgovor o možnih načrtovalskih rešitvah, ki se jih kot trajnostne lahko uporabi pri določenem okoljskem problemu

- vzpostaviti kriterije za presojo uspešnosti načrta in izvedbe

- opisati ključne značilnosti načrta

- pojasniti, da s spremembo oblike roba vrta vplivamo na njegovo celotno površino

- opisati posledico, ki ga ima na pridelek podaljšanje roba polja

- opisati kako se posledice oblikovanja robov in vzorci kot so spirale, cik-caki, gredice v obliki ključavnice, aleje in krogi uporabljajo pri načrtovanju

- zasnova in predstavitev načrta v urbanem ali ruralnem okolju

- razgovor o različnih izvorih zemljevidov in načrtov

- razlaga in uporaba cele vrste zemljevidov in načrtov (kot so konturni, topografski, katasterski, zračni, občinski akti) pri načrtovanju

- praktična izvedba dela ali celote načrtovalskih poskusov

- odkrivanje, razvijanje in uporaba posameznikovih možnosti in znanj v sklopu skupine

- razprava o nekaterih splošnih upravnih problemih v okolju in predlogih za rešitve

- uporaba preprostih preživetvenih metod za ohranjanje ravnovesja

- uporaba kompasa (šestila) za določanje lege

- razvijanje sposobnosti pisanja, raziskovanja, predstavljanja, risanja, zapisovanja, beleženja, odločanja in vrednotenja

po potrebi:

- razgovor o načinih sporazumevanja s klienti, poslovnimi ali vladnimi organizacijami

- uporaba primernih grafik in njihovih uveljavljenih načinov za obliko načrta

 

NAČRTOVANJE OBMOČIJ IN PREDELOV

 - opisati dogajanje v vsakem območju permakulturnega načrta

- izdelava posplošenega diagrama z območji in predeli in elementi vetra, sonca, možnega požara…

- izdelava analiz nekaterih elementov uporabljenih v načrtu z raziskavo njihovih potreb, funkcij, značilnosti in pridelkov

- razgovor o najmanjših ali nikakršnih obdelavah pri ravnanju z prstjo

- razgovor o posebej oblikovanem orodju za obdelavo zemlje

- opisati fizično okolje, vključno z vrstami zemlje in topografijo terena

- razgovor o ključni vlogi življenja v zemlji za zdravo prst

- uskladitev rabe zemlje z njeno kakovostjo

- našteti različne načine zastiranja v permakulturi

- pojasniti prednosti zastiranja po permakulturnih načrtih

- odločanje, katero obliko zastiranja uporabiti v dani situaciji, vključno z živimi zastirkami in na mestu rastočimi zastirkami

- razgovor o uporabi rastlin pri izboljšanju kvalitete prsti

- razložiti pomen živali (črvov) v zemlji za rast rastlin

- uporaba najraznovrstnejših organskih snovi, zastirk, kompostov, zelenih, tekočih in živalskih gnojil

- razgovor o uporabi in vlogi naravnih mineralov, kamnin (dolomiti, krede, apnenci...) pri kvaliteti zemlje in zdravju rastlin

- zasnovati sistem zastiranja na vrtu

po potrebi:

- izvesti osnovne teste slanosti in kislosti tal

- uporaba pravilnih postopkov pri zbiranju, merjenju in shranjevanju vzorcev prsti

- zasnova kompostnega kupa in izbor snovi zanj

- razgovor o vsebnosti ogljika in dušika in njenega pomena pri kompostiranju in zastiranju

- razgovor o vplivu vrednosti pH na rodovitnost tal

  

VODA

 - razložiti naravo, pomen in nalogo vode v ekosistemu

- pojasniti vzroke različnih količin gibanja vode v zemlji

- opisati glavne značilnosti sistema pretočnih jezov za zajemanje vode

- locirati ključna mesta v obstoječI pokrajini

- našteti elmente, ki pomembno vplivajo na oskrbo z vodo

- opisati osnovne metode za zajemanje vode v malem ali velikem merilu in njeno shranjevanje v ribnikih, jarkih, mokriščih, zbiralnikih…

- razgovor o vlogi bioloških vodnih filtrov

po potrebi:

- razgovor o izvorih onesnaževanja vod in kako z njimi ravnati

- razgovor o prednostih in slabostih posameznih namakalnih sistemov (pršenje, vlaženje, pronicanje, zalivanje)

 

POKRAJINA IN KLIMA

 - pogovor o zančilnostih tipičnih pokrajinskih tipov kot so tropski in vlažni predeli, ravnine, puščave, otoki, močvirja, obale…

- pogovor o značilnostih rastlin, živali, prebivališč in principov za vsako od značilnih pokrajin

- razlaga posebnosti, ki jih moramo upoštevati ko razvrščamo elemente v območja in predele

- razlaga osnovnih strategij kot so pasti za sonce pri oblikovanju mikroklime

- upoštevanje načrtovanja predelov pri orientaciji zgradb in struktur

- omemba načinov za obrambo pred vetrom, poplavo ali požarom

  

ZGRADBE

 - opis preprostih konstrukcijskih tehnik in adaptacij s katerimi lahko zmanjšamo porabo energije v stavbah

- pogovor o alternativnih gradnjah in materijalih

- pogovor o vlogi zidov, brajd, pergol, ograj in vetrnih zaščit v permakulturnem načrtu

- opis lastnosti posameznih gradiv

- opis lastnosti in delovanja zimskega vrta in senčnice

 

RASTLINE

 - naštej rastline značilne za permakulturo

- prepoznavanje primernih vrst za posamezne klimatske predele, vrste prsti in različne potrebe

- opisati osnovne zahteve za uspešno rast rastlin

- opisati uporabnosti trav, rož, dreves in drugih rastlin za gorivo, hrano, oblačila, zaščito, in gradnjo

- opisati osnovne tehnike pri vzpostavitvi gozdno-poljedeljskega sistema

- razgovor o gozdarjenju in vlogi ognja v gozdu

po potrebi:

- opis in uporba varnih tehnik pri izvajanju vrtnih in negovalnih del

- predstavitev vrste tehnik za zbiranje in razmnoževanje semen

- uspešni načini presajanja

- obrezovanje

 

ŽIVALI

 - opišI potrebe, življenje in proizvode živali v permakulturi

- pogovor o lokaciji živali znotraj posameznega področja

- naštej primerne krmne rastline, potrebne ograje in potrebščine za živali kot so koza, ovca…

- pogovor o živalih in rastlinah v sladkovodnih in morskih kulturah

- opiši vlogo živali v naravnem ekosistemu

- opiši osnove strukture prsti in njene kemične sestave

- razloži kako obdelovanje in organska snov vplivata na strukturo prsti

- pogovor o tem kako vrsta prsti vpliva na rast rastlin

- opiši vpliv dežja, temeperature, vlažnosti, izhlapevanja, vetra in dolžine dneva na pridelek

- zbiranje, zapisovanje, in interpretacija pomembnih podatkov iz okolja

- raziskovanje različnih pristopov v različnih klimatskih pasovih (chinampa vodna kultura, namakalne tehnike in sistemi)

 

NADZOR NAD ŠKODLJIVCI

 - opiši načine obrambe kot so organska škropiva, pasti za insekte, in uporaba živali

- primerjava med škodo v sodobnem kmetovanju in pri permakulturnem načrtovanju

- razgovor o uporabi integralne metode zaščite pred škodo

- uporaba različnih manj škodljivih načinov borbe proti običajnim pojavom škodljivcev

- raziskava biološkega nadzora škodljivcev v naravnih sistemih

po potrebi:

- razgovor o vplivu organskih in kemičnih škropiv na zaželjene insekte

 

ALTERNATIVNA TEHNOLOGIJA

 - izoblikovanje potrebe po varčevanju z energijo in viri

- pregled možnosti in cen sončne energije

- pogovor o varčevanju z energijo v stavbah

- prepoznavanje okoliščin, v katerih je smiselna uporaba vodnih turbin ali veternice za proizvodnjo elektrike

- prepoznavanje okoliščin, v katerih je smiselna uporaba naprav za prenos vode

- razgovor o energiji biomase (aerobni digestor – bioplin)

- razgovor o pripravi hrane s pomočjo sonca

 

RAVNANJE Z ODPADKI

 - razgovor o potrebi shranjevanja in vračanja odpadkov v uporabo

- razvoj strategij za ravnanje in uporabo sivih vod

- razgovor o različnih možnostih kompostiranja

- opis možnosti za domače recikliranje odpadkov

- razgovor o uporabi kompostnega stranišča

 

SKUPNOST

 - razgovor o delovanju svetovne permakulturne skupnosti

- razgovor o alternativnih ekonomijah in načinih etičnega investiranja, LETS sistemih…

- razgovor o virih informacij kot so knjige, videokasete, organizacije, računalniške mreže, znotraj permakulturne skupnosti

- razgovor o razvoju in izgradnji permakulturnih naselij

- razgovor o vlogi podpore skupinam, načrtovalcem, kmetijam in okoljskim organizacijam za nadaljne delo v permakulturi

- raziskati možni bodočI razvoj permakulture in vlogo vsakega posameznika skozi učenje do diplome, učitelja…

po potrebi:

- razgovor o pravnih možnostih za pridobivanje zemlje za skupnost

- prepoznavanje lokacij na katerih se nahajajo službe, organizacije, posamezniki, ki so lahko pomembni za razvoj permakulture

- razgovor o načinih najemov in dostopnosti gradbene opreme za gradnjo naselja

 

VSEBINSKI SKLOPI
Običajno dnevno obdelamo 4 vsebinske sklope (vsak traja približno uro in pol), razpored tem pa prilagajamo glede na dinamiko skupine in razpoložljivost učiteljev.
V skladu z mednarodnimi standardi, mora delavnica obsegati vsaj 72-ur, za potrdilo o udeležbi (osnova za vsaj 2-letno delo na diplomi) pa je potrebna 90% prisotnost.


1    Uvod
2    Etični principi
3    Osnove ekologije
4    Metode načrtovanja, področja in sektorji
5    Branje zemljeida
6    Klimatske razmere
7    Mikroklime
8    Etično investiranje
9    Upravljanje vode doma
10    Skupno upravljanje z vodo
11    Prsti
12    Prsti - praktično delo
13    Zemeljska dela
14    Rastline
15    Gozdovi
16    Protivetrne zaščite
17    Vzorci v naravi
18    Področje 0 – umeščanje in gradnja doma
19    Področje I – družinski vrt za prehrano
20    Področje II – gozdni vrt
21    Področje II - gozdni vrt in male živali
22    Področje III - polja in velike živali
23    Področje IV - upravljan gozd
24    Področje V - naravno nasledstvo (gozd)
25    Analiza zemljišča (praktično)
26    Ekologija "plevelov"
27    Divjad
28    Integrirano skrb za škodljivce
29    Prihodki na površino
30    Gojenje vodnih površin
31    Načrtovanje za katastrofe
32    Svetovna klimatska območja
33    Grafično oblikovanje
34    Bioregije
35    Etika in dostop do zemlje
36    Nevidna permakultura
37    Urbana permakultura
38    Tranzicija v družbo omejenih virov
39    Praktično načrtovanje po skupinah
40    Predstavitev skupinskih načrtov

 

CILJI

Cilji so bili zapisani s pomočjo članov Permakulturnega Inšitituta Avstralije ob sodelovanju drugih skupin in posameznikov. Predstavlja delovni model za učitelje, ki želijo voditi tečaj za permakulturnega načrtovalca (Permaculture Design Course).

Cilji zapisani v ležečem slogu so izbirni in jih učitelj vključuje glede na potrebe udeležencev.

 

 

PERMAKULTURNO NAČRTOVANJE

 

- pojasniti razloge za oblikovanje in delovanje permakulturnega načrta

- pojasniti sosledje dogodkov pri oblikovanju permakultunega načrta in okoliščine ki lahko to sosledje spremenijo

- poskušati različne materijale in postopke pri načrtovanju in uporabi

- razgovor o možnih načrtovalskih rešitvah, ki se jih kot trajnostne lahko uporabi pri določenem okoljskem problemu

- vzpostaviti kriterije za presojo uspešnosti načrta in izvedbe

- opisati ključne značilnosti načrta

- pojasniti, da s spremembo oblike roba vrta vplivamo na njegovo celotno površino

- opisati posledico, ki ga ima na pridelek podaljšanje roba polja

- opisati kako se posledice oblikovanja robov in vzorci kot so spirale, cik-caki, gredice v obliki ključavnice, aleje in krogi uporabljajo pri načrtovanju

- zasnova in predstavitev načrta v urbanem ali ruralnem okolju

- razgovor o različnih izvorih zemljevidov in načrtov

- razlaga in uporaba cele vrste zemljevidov in načrtov (kot so konturni, topografski, katasterski, zračni, občinski akti) pri načrtovanju

- praktična izvedba dela ali celote načrtovalskih poskusov

- odkrivanje, razvijanje in uporaba posameznikovih možnosti in znanj v sklopu skupine

- razprava o nekaterih splošnih upravnih problemih v okolju in predlogih za rešitve

- uporaba preprostih preživetvenih metod za ohranjanje ravnovesja

- uporaba kompasa (šestila) za določanje lege

- razvijanje sposobnosti pisanja, raziskovanja, predstavljanja, risanja, zapisovanja, beleženja, odločanja in vrednotenja

po potrebi:

- razgovor o načinih sporazumevanja s klienti, poslovnimi ali vladnimi organizacijami

- uporaba primernih grafik in njihovih uveljavljenih načinov za obliko načrta

 

 

NAČRTOVANJE OBMOČIJ IN PREDELOV

 

- opisati dogajanje v vsakem območju permakulturnega načrta

- izdelava posplošenega diagrama z območji in predeli in elementi vetra, sonca, možnega požara…

- izdelava analiz nekaterih elementov uporabljenih v načrtu z raziskavo njihovih potreb, funkcij, značilnosti in pridelkov

- razgovor o najmanjših ali nikakršnih obdelavah pri ravnanju z prstjo

- razgovor o posebej oblikovanem orodju za obdelavo zemlje

- opisati fizično okolje, vključno z vrstami zemlje in topografijo terena

- razgovor o ključni vlogi življenja v zemlji za zdravo prst

- uskladitev rabe zemlje z njeno kakovostjo

- našteti različne načine zastiranja v permakulturi

- pojasniti prednosti zastiranja po permakulturnih načrtih

- odločanje, katero obliko zastiranja uporabiti v dani situaciji, vključno z živimi zastirkami in na mestu rastočimi zastirkami

- razgovor o uporabi rastlin pri izboljšanju kvalitete prsti

- razložiti pomen živali (črvov) v zemlji za rast rastlin

- uporaba najraznovrstnejših organskih snovi, zastirk, kompostov, zelenih, tekočih in živalskih gnojil

- razgovor o uporabi in vlogi naravnih mineralov, kamnin (dolomiti, krede, apnenci...) pri kvaliteti zemlje in zdravju rastlin

- zasnovati sistem zastiranja na vrtu

po potrebi:

- izvesti osnovne teste slanosti in kislosti tal

- uporaba pravilnih postopkov pri zbiranju, merjenju in shranjevanju vzorcev prsti

- zasnova kompostnega kupa in izbor snovi zanj

- razgovor o vsebnosti ogljika in dušika in njenega pomena pri kompostiranju in zastiranju

- razgovor o vplivu vrednosti pH na rodovitnost tal

 

 

VODA

 

- razložiti naravo, pomen in nalogo vode v ekosistemu

- pojasniti vzroke različnih količin gibanja vode v zemlji

- opisati glavne značilnosti sistema pretočnih jezov za zajemanje vode

- locirati ključna mesta v obstoječI pokrajini

- našteti elmente, ki pomembno vplivajo na oskrbo z vodo

- opisati osnovne metode za zajemanje vode v malem ali velikem merilu in njeno shranjevanje v ribnikih, jarkih, mokriščih, zbiralnikih…

- razgovor o vlogi bioloških vodnih filtrov

po potrebi:

- razgovor o izvorih onesnaževanja vod in kako z njimi ravnati

- razgovor o prednostih in slabostih posameznih namakalnih sistemov (pršenje, vlaženje, pronicanje, zalivanje)

 

 

POKRAJINA IN KLIMA

 

- pogovor o zančilnostih tipičnih pokrajinskih tipov kot so tropski in vlažni predeli, ravnine, puščave, otoki, močvirja, obale…

- pogovor o značilnostih rastlin, živali, prebivališč in principov za vsako od značilnih pokrajin

- razlaga posebnosti, ki jih moramo upoštevati ko razvrščamo elemente v območja in predele

- razlaga osnovnih strategij kot so pasti za sonce pri oblikovanju mikroklime

- upoštevanje načrtovanja predelov pri orientaciji zgradb in struktur

- omemba načinov za obrambo pred vetrom, poplavo ali požarom

 

 

ZGRADBE

 

- opis preprostih konstrukcijskih tehnik in adaptacij s katerimi lahko zmanjšamo porabo energije v stavbah

- pogovor o alternativnih gradnjah in materijalih

- pogovor o vlogi zidov, brajd, pergol, ograj in vetrnih zaščit v permakulturnem načrtu

- opis lastnosti posameznih gradiv

- opis lastnosti in delovanja zimskega vrta in senčnice

 

 

 

RASTLINE

 

- naštej rastline značilne za permakulturo

- prepoznavanje primernih vrst za posamezne klimatske predele, vrste prsti in različne potrebe

- opisati osnovne zahteve za uspešno rast rastlin

- opisati uporabnosti trav, rož, dreves in drugih rastlin za gorivo, hrano, oblačila, zaščito, in gradnjo

- opisati osnovne tehnike pri vzpostavitvi gozdno-poljedeljskega sistema

- razgovor o gozdarjenju in vlogi ognja v gozdu

po potrebi:

- opis in uporba varnih tehnik pri izvajanju vrtnih in negovalnih del

- predstavitev vrste tehnik za zbiranje in razmnoževanje semen

- uspešni načini presajanja

- obrezovanje

 

 

ŽIVALI

 

- opišI potrebe, življenje in proizvode živali v permakulturi

- pogovor o lokaciji živali znotraj posameznega področja

- naštej primerne krmne rastline, potrebne ograje in potrebščine za živali kot so koza, ovca…

- pogovor o živalih in rastlinah v sladkovodnih in morskih kulturah

- opiši vlogo živali v naravnem ekosistemu

- opiši osnove strukture prsti in njene kemične sestave

- razloži kako obdelovanje in organska snov vplivata na strukturo prsti

- pogovor o tem kako vrsta prsti vpliva na rast rastlin

- opiši vpliv dežja, temeperature, vlažnosti, izhlapevanja, vetra in dolžine dneva na pridelek

- zbiranje, zapisovanje, in interpretacija pomembnih podatkov iz okolja

- raziskovanje različnih pristopov v različnih klimatskih pasovih (chinampa vodna kultura, namakalne tehnike in sistemi)

 

 

NADZOR NAD ŠKODLJIVCI

 

- opiši načine obrambe kot so organska škropiva, pasti za insekte, in uporaba živali

- primerjava med škodo v sodobnem kmetovanju in pri permakulturnem načrtovanju

- razgovor o uporabi integralne metode zaščite pred škodo

- uporaba različnih manj škodljivih načinov borbe proti običajnim pojavom škodljivcev

- raziskava biološkega nadzora škodljivcev v naravnih sistemih

po potrebi:

- razgovor o vplivu organskih in kemičnih škropiv na zaželjene insekte

 

 

ALTERNATIVNA TEHNOLOGIJA

 

- izoblikovanje potrebe po varčevanju z energijo in viri

- pregled možnosti in cen sončne energije

- pogovor o varčevanju z energijo v stavbah

- prepoznavanje okoliščin, v katerih je smiselna uporaba vodnih turbin ali veternice za proizvodnjo elektrike

- prepoznavanje okoliščin, v katerih je smiselna uporaba naprav za prenos vode

- razgovor o energiji biomase (aerobni digestor – bioplin)

- razgovor o pripravi hrane s pomočjo sonca

 

 

RAVNANJE Z ODPADKI

 

- razgovor o potrebi shranjevanja in vračanja odpadkov v uporabo

- razvoj strategij za ravnanje in uporabo sivih vod

- razgovor o različnih možnostih kompostiranja

- opis možnosti za domače recikliranje odpadkov

- razgovor o uporabi kompostnega stranišča

 

 

SKUPNOST

 

- razgovor o delovanju svetovne permakulturne skupnosti

- razgovor o alternativnih ekonomijah in načinih etičnega investiranja, LETS sistemih…

- razgovor o virih informacij kot so knjige, videokasete, organizacije, računalniške mreže, znotraj permakulturne skupnosti

- razgovor o razvoju in izgradnji permakulturnih naselij

- razgovor o vlogi podpore skupinam, načrtovalcem, kmetijam in okoljskim organizacijam za nadaljne delo v permakulturi

- raziskati možni bodočI razvoj permakulture in vlogo vsakega posameznika skozi učenje do diplome, učitelja…

po potrebi:

- razgovor o pravnih možnostih za pridobivanje zemlje za skupnost

- prepoznavanje lokacij na katerih se nahajajo službe, organizacije, posamezniki, ki so lahko pomembni za razvoj permakulture

- razgovor o načinih najemov in dostopnosti gradbene opreme za gradnjo naselja