Statut Društva za permakulturo Slovenije

Na podlagi 8. in 20. člena zakona o društvih (Ur. list RS, št. 60/95 in 89/99) je bil na ustanovnem zboru dne 17.01. 1996 sprejet sklep o ustanovitvi Društva za permakulturo Slovenije in sprejet naslednji, z dopolnitvijo sprememb na izrednem občnem zboru, 20.06.2000

STATUT
DRUŠTVA ZA PERMAKULTURO SLOVENIJE

SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

  Društvo za permakulturo Slovenije (v nadaljnjem besedilu »društvo«) je organizacija, v katero se prostovoljno združujejo državljani/državljanke Republike Slovenije in tudi tuji/tuje državljani/državljanke, privrženci/privrženke permakulture.

  2. člen

  Društvo je nepolitična, nevladna in neprofitna organizacija, v kateri imajo vsi/vse člani/članice enake
  pravice ne glede na raso, spol, veroizpoved ali politično prepričanje.

  3. člen

  Društvo deluje na območju Republike Slovenije.

  4. člen

  Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je v Ljubljani, Metelkova 6.

  5. člen

  Pečat društva je pravokotne oblike, velikosti 4.4 x 1.2 cm z napisom:
  DRUŠTVO ZA PERMAKULTURO SLOVENIJE.


  6. člen

  Društvo se povezuje z drugimi podobnimi društvi v Sloveniji ali tujini.

  7. člen

  Delovanje društva in njegovih organov je javno. Društvo obvešča o svojem delu člane/članice in širšo
  javnost preko sredstev javnega obveščanja in s pisnimi informacijami.


  Društvo obvešča člane/članice:
  - z objavljanjem vabil in zapisnikov na oglasni deski sedeža društva,
  - z izdajo pisnih informacij,
  - s tem, da so zapísniki vseh organov društva dostopni na vpogled vsem članom/članícam,

  - z obveščanjem preko medijev.

  Društvo obvešča javnost:

  - tako, da so seje organov javne in so nanje lahko povabljeni tudi novinarji in drugi zainteresirani

  - preko drugih sredstev javnega obveščanja

  - s publicistično dejavnostjo.

  Za dajanje ustreznih ustnih informacij informativnega značaja sta zadolžena predsednik in tajnik društva, pisne informacije pa daje upravni odbor. Za zagotavljanje javnosti dela je odgovoren predsednik društva.

   

  DEJAVNOST

  8. člen

  Permakultura je način s katerim ustvarjamo uravnotežena človekova okolja. Zagovarja sodelovanje z naravo, ne pa delovanje proti njej; prednost daje pozornemu opazovanju, ne pa dolgotrajnemu in nepremišljenemu izkoriščanju; upošteva ekosisteme v vseh njihovih razsežnostih in ne gleda samo na čimvečji možni pridelek; ekosistemom dopušča njim lasten razvoj. Permakultura je sonaravno urejanje okolja, tako da to hkrati zadovoljuje človekove potrebe in ohranja biološko raznovrstnost. Vključuje biološko kmetijstvo in omogoča t.i. uravnotežen razvoj (»sustainable developmet«).

  9.člen

  Dejavnost društva je naslednja:

  1. Širjenje permakulture v slovenski prostor.

  2. Zbiranje članov društva in simaptizerjev z namenom medsebojnega obveščanja in izmenjave izkušenj, ne glede na njihovo versko, svetovnonazorsko ali politično opredelitev.

  3. Stiki z enakimi oz. sorodnimi društvi v državi in v tujini in izmenjava informacij ter izkušenj.

  4. Pobude društva konvencionalnemu kmetijstvu, arhitekturi, gradbeništvu, urbanistom, ekologom, energetikom, bančnikom in vladi, da pri svojem delovanju postopoma uvajajo etična in druga načela permakulture.

  5. Pobude društva vzgojno izobraževalnim institucijam, javnim glasilom in zakonodajalcem z namenom pospeševanja širjenja permakulture med vse sloje prebivalstva.

  6. Izdajanje brošure, letakov, knjig, prevajanja tuje literature iz področja permakulture, drugih tiskanih in avdiovizualnih sredstev na to tematiko, priprava, organizacija in vodenje posvetovanj, predavanj, tečajev, simpozijev in podobnih javnih prireditev.

  7. Izdelava projektov po naročilu za preureditev posestva na permakulturo.

  8. Svetovanje in stiki z javnostjo preko medijev iz centralnega info centra.

  9. Ureditev učnega, promocijskega permakulturnega posestva.

  10. Realizacija slovenskega eko naselja.

  11. Izdelava projektov glede na interese posameznikov ali skupin. Projekti vključujejo uvajanje v permakulture. Dejavnost se bo izvajala enkrat letno v skladu z veljavnim zakonom. Pridobljena sredstva bodo porabljena za organizacijo osnovnega tečaja o permakulturí, organizacijo
  javnih predavanj po Sloveniji, izpopolnjevanje članov s področja permakulture v tujini.


  ČLANSTVO


  10. člen


  Redni/redna član/članica društva je lahko vsak/vsaka državljan/državljanka Republike Slovenije ali
  tuj/tuja državljan/državljanka pod enakimi pogoji, ki podpira gibanje permakulture. V članstvo
  pristopi s plačilom članarine za tekoče leto. Članstvo v društvu je prostovoljno.

  11. člen


  Pravice članov/članic društva so:
  - da volijo in so voljení/volj ene v organe društva,
  - da sodelujejo pri delu društva in soodločajo v organih društva,
  - da so seznanjeni/seznanjene s programom, delom in poslovanjem društva ter njegovim
  finančno materialnim poslovanjem,
  - da v skladu z dogovori uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva.

  12. člen


  Dolžnosti članov/članic društva so:
  - da s svojim delom prispevajo k uresničevanju namena in ciljev društva,
  - da delujejo v skladu s statutom ter drugimi akti in sklepi organov društva,
  - da varujejo ugled društva,
  - da redno plačujejo članarino.


  13. člen


  Članstvo v društvu preneha:
  - s prostovoljnim izstopom
  - z izključitvijo,
  - s smrtjo.
  Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.
  Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.
  O izključitvi člana iz društva odloča častno razsodišče s sklepom. Sklep mora biti v skladu z
  disciplinskim pravilnikom.

  14. člen

  Sponzorji in meceni društva podpirajo delovanje društva. Lahko so fizične ali pravne osebe, ki
  podpirajo delovanje društva, niso pa neposredni/ neposredne člani / članice društva. Sponzorji lahko
  sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.


  ORGANI DRUŠTVA

  15. člen


  Organi društva so:
  - občni zbor,
  - upravni odbor,
  - nadzorni odbor,
  - častno razsodišče.
  Občni zbor je najvišji organ društva. Upravni odbor je izvršilni organ društva. Občni zbor
  sestavljajo vsi/vse člani/članice društva.

  16. člen

  Za področja iz dejavnosti društva lahko upravni odbor oblikuje stalne ali občasne komisije.

  OBČNI ZBOR

  17. člen

  Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor društva se praviloma sestane enkrat letno in
  ga skliče upravni odbor vsaj en teden prej. Izredni občni zbor pa se sklice po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali pa na zahtevo ene tretjine članov društva.

  Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic.
  Če upravni odbor izrednega občnega 'zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj,
  ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni občni zbor sklepa a le o zadevi, za
  katero je bil sklican.


  18. člen


  O sklicu občnega zbora in predloženem dnevnem redu morajo biti člani društva seznanjeni
  najmanj 14 dni pred sklicem. Občni zbor je sklepčen, če je na zasedanju navzočih več kot polovica
  vseh članov/članic društva. Če občni, zbor ni sklepčen ob napovedani uri, se zasedanje preloži za 30
  minut, nakar veljavno sklepa, če je navzočih najmanj 10 članov/članic. Veljavne sklepe sprejema z
  večino glasov navzočih članov/članic. Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem
  zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.

  19.člen


  Občni zbor na svojem zasedanju:
  - sklepa o dnevnem redu,
  - razpravlja in sklepa o poročilih organov društva,
  - voli in razrešuje predsednika/predsednico, tajnika/tajnico, blagajnika/blagajničarko, člane/članice
  upravnega odbora, nadzomega odbora in častnega razsodišča,
  - sprejema program dela društva,
  - sprejema zaključni račun in finančni načrt, `
  - sprejema statut in druge akte društva, njihove spremembe in dopolnitve,
  - obravnava predloge upravnega odbora, častnega razsodišča in članov/članic društva,
  - dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,
  - rešuje pritožbe na odločitve organov društva,
  - sklepa o prenehanju delovanja društva,
  - odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
  - odloča o višini članarine.
  O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapísnikar in dva
  overitelja.


  UPRAVNI ODBOR

  20. člen


  Upravni odbor opravlja kot izvršilni organ društva administrativne, strokovne, tehnične in druge naloge, ki mu jih naloži občni zbor. Sestavlja ga najmanj 7 članov/članic.

  Upravni odbor sestavljajo:
  - predsednik/predsednica društva,
  - dva podpredsednika/dve podpredsednici,
  - blagajnik/blagajničarka
  - ostali člani in članice upravnega odbora.

  V primeru, da iz kateregakoli vzroka eden od članov/ena od članic upravnega odbora med letom preneha z delom, ali kadar se član/članica upravnega odbora ne udeleži treh zaporednih sestankov sme upravni odbor na njegovo/njeno mesto z večino glasov izbrati drugega/drugo.

  V odsotnosti predsednika / predsednice njegovo / njeno delo opravlja podpredsednik / podpredsednica, ki ga /jo pooblasti predsednik/predsednica ali upravni odbor.

  21. člen

  Naloge upravnega odbora so:
  - sklicuje občne zbore,
  - pripravi predlog programa dela,
  - pripravi predlog finančnega načrta in zaključnega računa,
  - pripravi predlog dopolnitev in sprememb statuta in drugih aktov društva,
  - skrbi za izvrševanje sklepov in programskih usmeritev skupščine,
  - vodi in odloča o finančnem in materialnem poslovanju društva,
  - sprejema mnenja in obvešča javnost,

  - upravlja s premoženjem društva.


  22. člen

  Seje upravnega odbora sklicujeta predsednik/predsednica ali tajnik/tajnica po potrebi. Sklic sestanka lahko zahtevajo tudi drugi člani/druge članice upravnega odbora. Upravni odbor je sklepčen, če je navzoča vsaj polovica članov/članic. Sklepe sprejema z večino glasov navzočih. Za svoje delo je upravni odbor odgovoren občnemu zboru.

  23. člen


  Upravni odbor lahko sklepa preko elektronskih medijev, npr. elektronske poste. Sklep je sprejet, kadar ga potrdi več kot polovica članov/članic upravnega odbora.


  24. člen


  Mandatna doba za vse člane/članice upravnega odbora je dve leti. Za predsednika/predsednico in
  podpredsednika/podpredsednico društva se lahko dveletni mandat zaporedoma ponovi le enkrat. Ob
  izteku dvoletne mandatne dobe se lahko zamenja največ tretjina članov/članic upravnega odbora.

  25. člen


  Upravni odbor mesec dni pred iztekom mandatov imenuje tričlansko kandidacijsko komisijo, ki na
  podlagi predlogov članov/članic društva pripravi seznam kandidatov/kandidatk za posamezna mesta
  v upravnem odboru. Člani/članice upravnega odbora ne morejo biti člani/članice kandídacijske
  komisije.

  Kandidacijska komisija obvesti vse člane/članice društva o predlaganih kandidatih/kandidatkah za
  upravni odbor pravočasno pred zasedanjem občnega zbora.

  26. člen


  Člani/članice društva imajo med zasedanjem občnega zbora pravico predlagati za katerokoli
  funkcijo drugega/drugo ali dodatnega kandidata/dodatno kandidatke. Tak predlog morajo podpreti
  vsaj trije dlani/tri članice upravnega odbora društva.

  27. člen


  Volitve članov/članic upravnega odbora so tajne.

  NADZORNI ODBOR

  28. člen


  Nadzomi odbor je sestavljen iz treh članov/članic. Nadzorni odbor nadzira finančno in materialno poslovanje ter delo organov društva in o svojem , delu poroča upravnemu odboru. Najmanj enkrat letno poda izčrpno poročilo občnemu zboru. Konstituíra se, ko člani/članice med seboj izvolijo predsednika/predsednico. Mandat članov/članic nadzornega odbora traja dve leti. Člani nadzornega odbora ne morejo biti istočasno člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati.

  29. člen


  Nadzorni odbor sprejema sklepe, če so navzoči vsi trije člani/članice. Sklepi so sprejeti, če zanje
  glasujeta vsaj dva člana/dve članici. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

  ČASTNO RAZSODIŠČE


  30. člen


  Častno razsodišče sestavljajo trije člani/članice in/ali enako število namestnikov/namestnic. Člani/članice in namestniki/namestnice so voljeni/voljene za dobo dveh let. Predsednika/predsednico
  častnega razsodišča izvolijo člani/članice med seboj. Častno razsodišče vodi disciplinski postopek in
  izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

  31. člen


  Častno razsodišče sprejema veljavne sklepe, če so navzoči vsi trije dlani/vse tri članice in če so
  soglasni/soglasne. Častno razsodišče je odgovorno občnemu zboru. Njegove naloge so:
  - ugotavlja odgovornosti,
  - izreka predlog disciplinskih ukrepov v primeru kršitve statuta.

  32. člen


  Za disciplinski prekršek člana/članice društva štejemo hudo ne spoštovanje statuta in sklepov organov ter vsako ravnanje, ki je hudo prizadelo interese in ugled društva.

  33. člen


  O prekrških odloča na prvi stopnji Častno razsodišče.

  34. člen


  Častno razsodišče izreka naslednje ukrepe posameznim članom/članicam društva:

  - opomin,
  - javni opomin,

  - izključitev.


  Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo določbe zakona o kazenskem postopku. O pritožbah proti ukrepom častnega razsodišča odloča na svojem prvem naslednjem sklicu občni zbor društva kot drugostopenjski organ.

  PREDSEDNIK DRUŠTVA

  35. člen


  Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred društvenimi in drugimi organi ter organizacijami v
  državi in v tujini. Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni
  zbor za dobo dveh let. Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim
  redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnem zboru in upravnemu odboru.

  TAJNIK DRUŠTVA


  36. člen


  Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli občni zbor za dobo dveh let. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.
  FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

  37. člen


  Finančni viri društva so:
  - letna članarina,
  - prostovoljni prispevki, darila in volila,
  - dohodki iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic (od publikacij, posvetovanj, seminarjev, tečajev in podobno),
  - javna sredstva,
  - drugi viri.

  Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti
  za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.


  38. člen


  Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih
  sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

  39. člen


  Vse izdatke odobrava predsednik/predsednica društva. Finančno poslovanje opravljata tajnik/tajnica in blagajnik/blagajničarka društva. Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik/predsednica in tajnik/tajnica društva. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva in v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Finančno in
  materialno poslovanje društva je javno za člane/članice društva. Blagajnik vodi finančno in
  materialno poslovanje društva v skladu s predpisi, ki se nanašajo na društva v RS.
  Društvo ima svoj žiro račun pri NLB d.d. Ljubljana.


  4o. člen


  Delo blagajnika je javno. Vsak član društva ima pravico do vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo ter poslovanje društva. Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli društvo finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.


  41. člen


  Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana inventarno knjigo.
  Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora.

   

  PRENEHANJE DELOVANJA DRUŠTVA


  42. člen


  Društvo preneha delovati, če občni zbor odloči, da razlogov za obstoj društva ni več, po samem zakonu.

  43. člen


  V primeru prenehanja delovanja društva preide celotno njegovo premoženje po poravnavi vseh
  obveznosti Društvu za presno prehrano. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

  KONČNE DOLOČBE


  44. člen


  Spremembe statuta so bile sprejete na izrednem občnem zboru, 20. 06. 2000.

  Tajnik društva:                                                                Predsednik društva:

  Gorazd Barbič                                                                  Ira Zorko